728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

*SMS your notices to SMS 343 . T&C’s applies, SMS's are charged at N$3.00

oilonga

Omunkiintu gwoomvula 23 takongo oilonga yakwaalukehe . Otati neh okuna okanona keemwedhi 6 kakele asho oshiimbi otadulu okulonga nawa nawa, tamonika neh ko 0818904736

Section: 

Okuna eedula 25

Omukadona weedula25 apita ondodo Onhi 12 otakongo iilonga yoku kala nuunona ile okuopaleka momaumbo omeedolopa ngaashi neh mOndangwa ile mOngwediva, Shiwana muvateleni opo amone oshimaliwa shokofikola momudho 2020, otamonika neh ko081758

Section: 

omunamido o40

omushamane womido omilongo 40 Otakongo oilonga yokupulula nomambakumbaku, mudengela neh ko 0814879863

Section: 

Ohandikongo Oilonga

Otandikongo Oilonga yomomaumbo gomeedolopa Yoku kala nounona , Ohandikongo neh Meedoolopa ngaashi, Ondangwa, Oshakati, Ongwediva, Oniipa, Ongwediva ile Kuushimba, Denga neh ko0816464728

Section: 

Pages

Top