728x90 AdSpace

­Top Banner Advertisement

admin's picture
Okuna eedula 25

Omukadona weedula25 apita ondodo Onhi 12 otakongo iilonga yoku kala nuunona ile okuopaleka momaumbo omeedolopa ngaashi neh mOndangwa ile mOngwediva, Shiwana muvateleni opo amone oshimaliwa shokofikola momudho 2020, otamonika neh ko0817580844

Section: 
Top